OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN RGIS

De website van RGIS, LLC en RGIS Affiliates (“RGIS”) bestaat uit verschillende webpagina’s die worden beheerd door RGIS. “RGIS-website” wordt hierin gedefinieerd en omvat www.rgis.com en alle andere webpagina’s die uitsluitend door RGIS worden beheerd (“Diensten”).

De RGIS Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de RGIS Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

RGIS behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de RGIS-website wordt aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot kosten die verband houden met het gebruik van de RGIS-website.

U mag de RGIS-website niet gebruiken en mag de Voorwaarden niet accepteren als u een persoon bent die uitgesloten is van het gebruik van diensten die RGIS levert onder de wetten van enig land waarin u woonachtig bent of van waaruit u de Diensten gebruikt.

RGIS behoudt zich het recht voor om geaggregeerde informatie bekend te maken aan het grotere publiek of de media of meer specifieke gegevens waarvan u afzonderlijk en specifiek akkoord gaat dat we deze kunnen delen, zonder inbreuk te maken op de vertrouwelijkheid van de gebruikers.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor uw gebruik van de RGIS-website garandeert u RGIS dat u de RGIS-website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de RGIS-website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de RGIS-website of het gebruik en genot van de RGIS-website door een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk via de RGIS-website beschikbaar zijn gesteld of daarin zijn voorzien. U mag geen bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door wetten op het gebied van intellectueel eigendom (of door rechten op privacypubliciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemming hebt ontvangen. U mag geen bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van de computer van iemand anders kunnen beschadigen. U mag geen auteursvermeldingen, wettelijke of andere gepaste mededelingen of eigendomsaanduidingen of labels met de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload, vervalsen of verwijderen.

SCHENDINGEN VAN SYSTEEM- EN NETWERKBEVEILIGING

Schendingen van de systeem- en netwerkbeveiliging zijn verboden. Voorbeelden van schendingen van de systeem- en netwerkbeveiliging zijn onder meer:

Ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van gegevens, systemen of netwerken, inclusief elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder de uitdrukkelijke toestemming van RGIS;

Ongeoorloofde monitoring van gegevens of verkeer op een netwerk of systeem zonder de uitdrukkelijke toestemming van RGIS;

Interferentie met de dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief maar niet beperkt tot pogingen om een systeem te overbelasten.

WACHTWOORDEN EN ACCOUNTBEVEILIGING

U gaat ermee akkoord en begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden die zijn gekoppeld aan elk account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.

Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent jegens RGIS voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of van uw account, gaat u ermee akkoord RGIS onmiddellijk op de hoogte te stellen via privacy@rgis.com

MATERIALEN DIE AAN RGIS WORDEN VERSTREKT OF OP EEN RGIS-WEBSITE WORDEN GEPLAATST

RGIS claimt geen eigendom van de materialen die u aan RGIS verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient op een RGIS-website (gezamenlijk “Inzendingen”). Door het plaatsen, uploaden, toevoegen of indienen van uw Inzending geeft u echter RGIS en de noodzakelijke onderlicenties toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de bedrijfsvoering van haar bedrijven, met inbegrip van, zonder beperking, de rechten om: te kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk uw Inzending weergeven, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; geen daarvan zal uw naam onthullen in verband met uw Inzending, tenzij u, de individuele gebruiker, ermee instemt dit toe te staan in een afzonderlijke overeenkomst met RGIS.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin bepaald. RGIS is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar RGIS eigen goeddunken verwijderen.

Door uw Inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, aan te bieden of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inzending bezit of anderszins beheert, zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn om u te voorzien, te posten, de inzendingen te uploaden, in te voeren of in te dienen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN RGIS EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE RGIS-WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK DE RGIS WEBSITE OF AANVERWANTE DIENSTEN, HET AANBIEDEN OF HET NIET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS VERKREGEN VIA DE RGIS WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE RGIS WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS RGIS (OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS) OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DE RGIS WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE RGIS WEBSITE TE STAKEN.

SERVICECONTACT: privacy@rgis.com

BEËINDIGING/BEPERKING TOEGANG

RGIS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen, of om uw toegang tot de RGIS-website en de gerelateerde diensten of een deel daarvan op elk gewenst moment te beëindigen. tijd, zonder voorafgaande kennisgeving. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is deze overeenkomst onderworpen aan de wetten van de staat Michigan, en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in de staat Michigan bij alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de RGIS-website. Gebruik van de RGIS-website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en RGIS als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de RGIS-website.

De uitvoering van deze overeenkomst door RGIS is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van RGIS om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de RGIS-website of de verstrekte informatie. aan of verzameld door RGIS met betrekking tot dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling. die het dichtst aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en RGIS met betrekking tot de RGIS-website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en RGIS met betrekking tot de RGIS-website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden opgesteld en dat de Engelstalige betekenis van de Voorwaarden van toepassing is op uw relatie met RGIS.

PRIVACY EN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Voor informatie over de gegevensbeschermingspraktijken van RGIS kunt u het privacybeleid van RGIS lezen op https://www.rgis.com/privacy-policy/ In dit beleid wordt uitgelegd hoe RGIS uw persoonlijke gegevens behandelt en uw privacy beschermt wanneer u de Services gebruikt. U gaat akkoord met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van RGIS.

EEUWIGHEIDSRECHTEN

Wanneer deze Voorwaarden eindigen, zullen alle wettelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden waarvan u en RGIS hebben geprofiteerd, waaraan u en RGIS onderworpen zijn (of die in de loop van de tijd zijn ontstaan terwijl de Voorwaarden van kracht waren) of waarvan is aangegeven dat ze voor onbepaalde tijd voortduren, vervallen. , blijft onaangetast door deze beëindiging, en de bepalingen van deze overeenkomst blijven voor onbepaalde tijd van toepassing op dergelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

KENNISGEVINGEN VAN AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud van de RGIS-website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

RGIS, het RGIS-logo en andere RGIS-handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de RGIS-website worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van RGIS, LLC in de VS en/of andere landen. Er wordt u geen recht of licentie verleend op een van de voornoemde handelsmerken, en u gaat er verder mee akkoord dat u geen eigendomsvermeldingen (inclusief handelsmerk- en auteursrechtvermeldingen) zult verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen die mogelijk op de services zijn aangebracht of daarin zijn opgenomen.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP AUTEURSRECHTEN

Als u een auteursrechthebbende bent en van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde materiaal is gereproduceerd, gepost of gedistribueerd via de website op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, breng dan onze aangewezen auteursrechtagent op de hoogte door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar generalcounsel@rgis.com of ecordier@rgis.com. Houd er rekening mee dat de contactgegevens in deze paragraaf alleen bedoeld zijn voor vermoedelijke inbreuk op het auteursrecht. Contactgegevens voor andere zaken vindt u elders in deze Gebruiksvoorwaarden of op de Website.

ALLE VRAGEN DIE NIET VOLGENS DEZE PROCEDURE WORDEN INGEDIEND, ONTVANGEN GEEN ANTWOORD.

ALGEMENE JURIDISCHE VOORWAARDEN

De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en RGIS en zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten (maar met uitzondering van alle diensten die RGIS u mogelijk levert op grond van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst), en vervangen volledig alle eerdere overeenkomsten tussen u en RGIS met betrekking tot de Diensten.

U stemt ermee in dat RGIS u kennisgevingen kan sturen, inclusief kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen in de Voorwaarden, per e-mail, gewone post of berichten op de Services.

U stemt ermee in dat als RGIS geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt dat in de Voorwaarden is vervat (of waarvan RGIS op grond van toepasselijk recht het voordeel heeft), dit niet zal worden opgevat als een formele afstand van de rechten van RGIS en dat deze rechten of rechtsmiddelen zullen nog steeds beschikbaar zijn voor RGIS.

Als een rechtbank, die de jurisdictie heeft om over deze kwestie te beslissen, oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar.